Deze verkoopvoorwaarden worden enerzijds gesloten door de Société Tourisme Hospitalet, een vennootschap onder firma met een kapitaal van 410.000 euro waarvan de maatschappelijke zetel is gelegen route de Narbonne Plage 11100 Narbonne, ingeschreven in het handelsregister van Narbonne onder het nummer SIREN 382 441 897 hierna te noemen "STH" en anderzijds door elke natuurlijke of rechtspersoon die een aankoop wenst te doen via de website van Société Tourisme Hospitalet hierna te noemen "de Klant".

Voorwerp van het contract

Het doel van deze algemene verkoopvoorwaarden is om de contractuele bepalingen tussen Société Tourisme Hospitalet en de Klant en de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop via de gerard-bertrand.com-winkelsite voor de consument uiteen te zetten. De aankoop van een goed, product of dienst via deze site impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door de klant van deze verkoopvoorwaarden.

Juridische informatie

Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor uw gezondheid. Met mate consumeren.

Ordonnantie nr. 59-107 van 7 januari 1959 en wet nr. 74-631 van 5 juli 1974 verbieden de verkoop en levering van alcoholische dranken aan minderjarigen en soortgelijke personen. Door uw Bestelformulier in te vullen, erkent u daarom dat u wettelijk bevoegd bent om dit contract aan te gaan.

In overeenstemming met de bepalingen van Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, is de site www.gerard-bertrand.com aangemeld bij de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden. In toepassing van de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn de van u gevraagde gegevens essentieel voor de verwerking van uw bestelling en bestemd voor de diensten van STH en SPH Gérard Bertrand.

U heeft het recht op inzage, wijziging, verwijdering en rectificatie van uw persoonsgegevens. Via ons kunt u voorstellen van andere bedrijven ontvangen. Indien u dit niet wenst, hoeft u ons alleen maar te schrijven met vermelding van uw namen, voornamen, adres en eventueel klantnummer.

De uitoefening van dit recht dient te geschieden aan:
- Per post aan:

IT-afdeling
TOERISME BEDRIJF HOSPITALET
Château l'Hospitalet - route de Narbonne Plage
11100 NARBONNE - Frankrijk

- Per e-mail naar dpd@gerard-bertrand.com met bewijs van uw identiteit.

Verwerkingsverantwoordelijke: Dhr. Gérard Bertrand


STH verzamelt persoonsgegevens van de Koper en, indien van toepassing, die van de ontvanger van de Bestelling. De doeleinden, ontvangers, bewaartermijnen en voorwaarden waaronder STH persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt, worden gepresenteerd in de AV van de site en het PRIVACYBELEID van de site, waarin alle informatie met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens en de rechten van betrokkenen in verband met deze verwerking.

Kenmerken van te koop aangeboden artikelen

De aangeboden artikelen staan ​​vermeld in de catalogus die is gepubliceerd op de website gerard-bertrand.com. Deze artikelen worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Elk artikel gaat vergezeld van een beschrijving opgesteld door gerard-bertrand.com. De foto's in de catalogus zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar kunnen geen perfecte overeenkomst met het aangeboden item garanderen.

Geografisch gebied

De online verkoop van artikelen die op de site worden gepresenteerd, is voorbehouden aan kopers die woonachtig zijn in Europees Frankrijk.


Tarieven

De prijzen vermeld in de catalogus zijn inclusief btw in euro's rekening houdend met de btw die van toepassing is op de dag van de bestelling; elke wijziging van het tarief kan worden doorgerekend in de prijs van de artikelen STH behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment te wijzigen, met dien verstande dat de prijs die in de catalogus staat op de dag van de bestelling de enige is die van toepassing is op de klant. Getoonde prijzen zijn exclusief orderverwerkingskosten. De prijzen zijn alleen geldig voor Europees Frankrijk.

Verzendkosten, douanebelastingen en formaliteiten zijn uitsluitend voor rekening van de klant.

Opdrachten

De klant plaatst een bestelling op de website “www.gerard-bertrand.com”. Om een ​​of meerdere artikelen te kopen, moet hij het volgende bestelproces volgen:
- Keuze van artikelen en toevoeging aan het winkelmandje
- Validatie van de inhoud van het winkelmandje
- Identificatie op de website en registratie op de identificatieformulier waarop hij alle gevraagde contactgegevens zal aangeven
- Keuze van de betalingsmethode en aanvaarding van de GCS
- Validatie van de betaling

De klant ontvangt een e-mail ter bevestiging van de bestelling.

De klant kan tijdens het bestelproces op elk moment de details van zijn bestelling bekijken, evenals de totale prijs en eventuele fouten corrigeren, alvorens deze te bevestigen om zijn aanvaarding uit te drukken.

STH behoudt zich het eigendom voor van de artikelen tot de volledige betaling van de bestelling, d.w.z. de inning van de prijs van de bestelling door de Société Tourisme Hospitalet.

STH behoudt zich het recht voor om elke bestelling te annuleren of te weigeren die zou komen van een Klant met wanneer er een geschil bestaat met betrekking tot de betaling van een eerdere bestelling of een klant die niet in staat is om een ​​overeenkomst aan te gaan. Elke bestelling impliceert aanvaarding van de prijzen en beschrijvingen van de artikelen die beschikbaar zijn voor verkoop.

STH verbindt zich ertoe om bestellingen die op de website zijn ontvangen, alleen te honoreren binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.


Betalingsvoorwaarden

Betaling van aankopen wordt gedaan op een van de volgende manieren, wanneer de Klant het wenst:
- Met een bankkaart

- Via Paypal

- Per bankoverschrijving


Controle van bestellingen
Gezien de heropleving van fraude die wordt vermeld in de context van e-commerce en om betalingen te beveiligen, voor alle bestelling geplaatst door een klant op de site gerard-bertrand.com, zal het COMPANY TOURISME HOSPITALET een controle uitvoeren van de elementen van de bestelling vóór levering.

Als onderdeel van deze controle zal het COMPANY TOURISME HOSPITALET behoudt zich het recht voor om, rekening houdend met de bestemming, de hoeveelheid, de zeldzaamheid of het soort bestelde producten, van de klant een identiteits- en adresbewijs of een Kbis-uittreksel voor rechtspersonen te verlangen.

In het geval van de uitdrukkelijke of stilzwijgende weigering van de klant om de gevraagde bewijsstukken te verstrekken of in het geval van niet-conforme bewijsstukken, zal het COMPANY TOURISME HOSPITALET de transactie annuleren en de bankrekening van de klant onmiddellijk terugbetalen. . De stilzwijgende weigering is het uitblijven van een reactie van de klant gedurende een periode van 15 dagen na het verzoek om bewijsstukken.


Verzend- en levertijden

Elke uitdrukkelijke bestelling die op de STH-site vóór 12.00 uur van maandag tot en met vrijdag (behalve in het weekend en op feestdagen) op de STH-site wordt geplaatst en betaald, wordt dezelfde dag voorbereid en verzonden, onder voorbehoud van betalingsvalidatie.
Voorbeeld: Een Express-bestelling die op vrijdag voor 12.00 uur wordt geplaatst, wordt vrijdag klaargemaakt en maandag bezorgd. Een spoedbestelling die op vrijdag na 12.00 uur wordt geplaatst, vertrekt op maandag ter voorbereiding en wordt dinsdag geleverd.Een bestelling die op maandag na 12.00 uur wordt geplaatst, wordt dinsdag klaargemaakt en woensdag verzonden


STH verplicht zich de door de Klant geplaatste bestellingen binnen de gestelde termijn te leveren. Indien de genoemde artikelen niet zijn geleverd binnen 7 dagen vanaf de leveringsdatum voorzien bij het plaatsen van de bestelling, en als deze overschrijding geen verband houdt met een geval van overmacht, kan de Klant overgaan tot de afwikkeling van de verkoop door per aangetekende post met ontvangstbewijs naar het volgende adres: SOCIETE TOURISME HOSPITALET Château l'Hospitalet - route de Narbonne Plage
11100 NARBONNE - Frankrijk. De door de Klant betaalde bedragen worden dan volledig terugbetaald.

De indicatieve levertijd voor Franse klanten is als volgt: 2 tot 5 werkdagen

De klant heeft een termijn van 30 werkdagen vanaf de datum van verzending van de bestelling om niet-ontvangst te melden en om de oplossing van de verkoop en terugbetaling van de artikelen te vragen. Na deze periode wordt geen annulering van de verkoop meer geaccepteerd.
De klant is verplicht de goede staat van de geleverde artikelen te controleren. Elke geconstateerde afwijking (ontbrekend artikel, beschadigd pakket, kapot artikel, enz.) moet binnen 3 dagen na ontvangst aan STH worden gemeld.

Omstandigheden buiten onze controle
We kunnen niet worden gehouden verantwoordelijk voor verlies, beschadiging, fouten of niet-levering van een zending zodra is vastgesteld dat er sprake is van omstandigheden buiten onze controle. Onder "omstandigheden buiten onze controle" moet in het bijzonder worden verstaan:
- toevallige gebeurtenissen of overmacht, namelijk in het bijzonder: aardbevingen, cyclonen, stormen, overstromingen, oorlogen, verkeersongevallen, trein en vliegtuigen, embargo's...
- eventuele gebreken of bijzonderheden die verband houden met de aard van de zending, hoewel deze bij ons bekend zouden zijn geweest op het moment van onze aanvaarding,
- elke handeling, tekortkoming of nalatigheid van een derde partij, bijvoorbeeld: de ontvanger, elke belanghebbende derde, elke medewerker van de douane of een andere administratie, de postdiensten, elke vervoerder of andere derde partij aan wie de zending zou worden toevertrouwd door onze vervoerder, om sectoren te bedienen die niet rechtstreeks door hemzelf worden bediend, zelfs als de de afzender heeft niet verzocht om of is niet op de hoogte gesteld van een beroep op een derde.

Indirecte schade

SOCIETE TOURISME HOSPITALET is alleen aansprakelijk voor de terugbetaling van de bezorgservice onder voorbehoud van de hierboven uiteengezette reserveringen (Vertraging in de levering) en in geen geval voor indirecte schade die de klant kan inroepen. Dergelijke indirecte schade en verliezen omvatten elk verlies van inkomsten, winsten, belangen of markten en elk verlies dat verband houdt met de onmogelijkheid om de zending geheel of gedeeltelijk te gebruiken.

Breuk tijdens verzending

Als een pakket beschadigd bij de ontvanger aankomt (breuk van de fles(sen), moet de ontvanger het pakket weigeren. Vervoerder zal STH hiervan op de hoogte stellen. Na ontvangst van deze informatie verbindt STH zich ertoe om onmiddellijk een identiek pakket opnieuw naar de ontvanger te sturen. De klant kan in geen geval terugbetaling van het product en het leveringspakket eisen.

Wachttermijn: ruilen of retourneren

Klanten, niet-professionele particulieren, profiteren van een herroepingstermijn van veertien dagen vanaf de levering van hun bestelling om het product terug te sturen naar STH voor omruiling of terugbetaling, zonder boete en zonder retourkosten.
Retourzending wordt aangeboden door STH. De Klant wordt zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na de datum waarop hij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht volledig terugbetaald.

Voorwaarden voor ruilen en retourneren voor terugbetaling
Geretourneerde artikelen moeten intact, ongeopend en in perfecte staat zijn. Ze moeten worden geretourneerd in een staat waarin ze opnieuw op de markt kunnen worden gebracht.

De Klant dient via Colissimo terug te keren naar het onderstaande adres:

E SHOP
Château l'Hospitalet
Route de Narbonne Plage
11100 Narbonne.

Het trackingnummer van het pakket moet per e-mail worden verzonden naar boutique@gerard-bertrand.com.

Als de klant de artikelen op een andere manier retourneert en als zodanig retourkosten draagt, kan hij geen aanspraak maken op restitutie of omruiling van STH.

De klant moet een bewijs van deponering van de pakket met de dienstverlener die verantwoordelijk is voor de retourzending. Bij gebrek aan dit bewijs kan er geen omruiling of terugbetaling plaatsvinden in geval van verlies van het pakket.


Verantwoordelijkheid

STH kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-uitvoering van het contract, in geval van niet-voorraad of onbeschikbaarheid van het product, overmacht en in het bijzonder in geval van gehele of gedeeltelijke staking, overstroming, brand of andere natuurrampen en, in het algemeen, elke gebeurtenis die de correcte uitvoering van de bestelling niet mogelijk maakt.


Elektronische handtekening

Het "OK" geassocieerd met de authenticatie- en onweerlegbaarheidsprocedure en de bescherming van alle berichten vormt een elektronische handtekening. Deze elektronische handtekening heeft tussen partijen de waarde van een handgeschreven handtekening.


Bewijs

De geautomatiseerde registers, die onder redelijke veiligheidsvoorwaarden in de computersystemen van STH worden bewaard, zullen worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen partijen.


Menselijke regeling van geschillen

De huidige algemene verkoopvoorwaarden hierboven worden beheerst door het Franse recht. In geval van moeilijkheden bij de toepassing van deze algemene verkoopvoorwaarden, nodigen wij u uit om een ​​minnelijke schikking te zoeken door eerst contact op te nemen met STH.

Getekend afleverbewijs

Wij verplichten ons ertoe kosteloos telefonisch informatie te verstrekken over de bezorgpositie. U kunt een door de ontvanger van uw bestelling ondertekend leveringsbewijs raadplegen en afdrukken op de website van onze vervoerders TNT, Mondial Relay en DHL.

.